Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov skupiny uvex

Vítame vás na našej internetovej stránke a tešíme sa, že máte záujem o našu spoločnosť. My – UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG a spoločnosti s ňou spojené (ďalej spoločne len „skupina uvex“) – berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, predovšetkým na základe Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa špecifických vykonávacích predpisov, ktoré sú platné pre nás. Pomocou tohto vyhlásenia o ochrane údajov vám poskytujeme komplexné informácie o spracovaní vašich osobných údajov skupinou uvex a o vašich právach.

Osobné údaje sú pritom také informácie, ktoré umožňujú identifikáciu fyzickej osoby. Patria sem najmä meno, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ale aj vaša IP adresa.

Anonymné údaje sú tie, pri ktorých nie je možné používateľa žiadnym spôsobom identifikovať.

1. Zodpovedný orgán

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Germany
Phone: +49(0)911-9736-0
Email: datenschutz@uvex.de
Webová stránka: www.uvex.de

2. Kontakt v prípade ochrany údajov

Kontaktné údaje osoby poverenej ochranou údajov pre všetky spoločnosti skupiny uvex so sídlom v Nemecku sú:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Deutschland
Tel.: 49(0)911-9736-0
E-Mail: datenschutz@uvex.de
Website: www.uvex.de

3. Vaše práva ako dotknutej osoby

Najskôr by sme chceli využiť túto príležitosť a informovať vás o vašich právach ako dotknutej osoby. Tieto práva sú stanovené v čl. 15 – 22 nariadenia GDPR. Patria sem:

 • právo na prístup k informáciám (čl. 15 nariadenia GDPR),
 • právo na vymazanie (čl. 17 nariadenia GDPR),
 • právo na opravu (čl. 16 nariadenia GDPR),
 • právo na prenosnosť údajov (čl. 20 nariadenia GDPR),
 • právo na obmedzenie spracovania údajov (čl. 18 nariadenia GDPR),
 • právo na námietku proti spracovaniu údajov (čl. 21 nariadenia GDPR).

V prípade uplatňovania týchto práv sa obráťte na: datenschutz@uvex.de.

To isté platí, ak máte otázky týkajúce sa spracovania údajov v našej spoločnosti alebo ak chcete odvolať svoj udelený informovaný súhlas. Tiež máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov.

4. Práva na vznesenie námietky

V súvislosti s právom na vznesenie námietky nezabudnite na toto:

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na účely cielenej reklamy, máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu údajov bez uvedenia dôvodov. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s cielenou reklamou.

Ak namietate voči spracúvaniu na účely cielenej reklamy, tak vaše osobné údaje na také účely už nebudeme spracúvať. Námietka je bezplatná a môžete ju podať neformálne, ak je to možné, na adresu: datenschutz@uvex.de.

V prípade, že vaše údaje spracúvame v záujme zachovania oprávnených záujmov, môžete kedykoľvek podať námietku proti tomuto spracúvaniu z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej osobitnej situácie; to platí aj pre „profilovanie“ podľa týchto ustanovení.

Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať s výnimkou prípadu, keď preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak spracovanie slúži na uplatňovanie, výkon alebo obhajovanie právnych nárokov.

5. Účely a právne základy spracúvania údajov

Pri spracovaní vašich osobných údajov sú stále dodržiavané ustanovenia nariadenia GDPR a všetky ostatné platné ustanovenia o ochrane údajov.

Právne podklady na spracúvanie údajov vyplývajú najmä z čl. 6 nariadenia GDPR.

Vaše údaje používame na nadviazanie obchodných vzťahov, plnenie zmluvných a zákonných povinností, vykonávanie zmluvného vzťahu, ponúkanie produktov a služieb a na posilnenie vzťahov so zákazníkmi, ktoré môžu zahŕňať aj analýzy na marketingové účely a cielenú reklamu.

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môže predstavovať aj predpis týkajúci sa povolenia v súlade so zákonom o ochrane údajov. Pred udelením súhlasu vás budeme informovať o účele spracúvania údajov a o vašom práve svoj súhlas odvolať.

Ak sa súhlas vzťahuje aj na spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, výslovne vás na to v súhlase upozorníme. Spracovanie osobitných kategórií osobných údajov v súlade s čl. 9 nariadenia GDPR sa uskutoční iba vtedy, ak je to nevyhnutné z dôvodu právnych predpisov a neexistuje žiadny dôvod predpokladať, že váš chránený záujem prevažuje nad vylúčením spracovania údajov.

V určitých prípadoch zakladáme spracovanie vašich údajov aj na oprávnenom záujme v súlade s. čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR. V takom prípade sa spracovanie údajov uskutoční, iba ak to slúži na zachovanie našich vlastných oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán a aby zváženie záujmov neviedlo k prevahe vašich záujmov, základných práv a slobôd.

6. Poskytovanie údajov tretím stranám

Vaše údaje poskytneme tretím stranám iba v rámci zákonných ustanovení alebo s príslušným súhlasom. V opačnom prípade nebudú údaje poskytnuté tretím stranám, pokiaľ to nebude našou povinnosťou na základe povinných právnych ustanovení (napríklad postúpenie údajov externým orgánom, napr. dozorným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní).

7. Príjemcovia údajov/kategórie príjemcov

V rámci našej spoločnosti zabezpečujeme, aby vaše údaje dostali iba také osoby, ktoré ich potrebujú na plnenie zmluvných a zákonných povinností.

V individuálnych prípadoch môže byť nevyhnutné, aby sme vaše údaje poskytli prepojeným spoločnostiam, napr. ak sa uchádzate o pozíciu inzerovanú pridruženou spoločnosťou prostredníctvom nášho centrálneho portálu pre uchádzačov.

V určitých prípadoch poskytovatelia služieb podporujú naše špecializované oddelenia pri plnení ich úloh. So všetkými poskytovateľmi služieb boli uzavreté potrebné dohody o ochrane údajov.

8. Prenos údajov do tretej krajiny/zámer prenosu údajov do tretej krajiny

Prenos údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) sa uskutočňuje iba v prípade, ak je to nevyhnutné na uskutočnenie záväzkového vzťahu alebo ak to vyžaduje zákon, alebo ste nám dali k tomu váš súhlas.

Vaše osobné údaje sprostredkujeme poskytovateľom služieb a spoločnostiam v rámci koncernu mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, konkrétne do Švajčiarska a USA.

Zmluvy vyžadované podľa zákona o ochrane údajov boli uzatvorené so všetkými poskytovateľmi služieb.

9. Doba uchovávania údajov

Vaše údaje budeme uchovávať, pokiaľ budú tieto potrebné na príslušné účely spracovania. Nezabudnite, že početné obdobia uchovávania si vyžadujú, aby sa údaje naďalej uchovávali (musia sa uchovávať). Týka sa to najmä povinností uchovávania údajov v súlade s obchodným právom alebo daňovým právom (napr. obchodný zákonník, daňový zákon atď.). Ak neexistujú žiadne ďalšie povinnosti uchovávania údajov, údaje sa po dosiahnutí účelu rutinne vymažú.

Ďalej môžeme údaje uchovávať, ak ste nám na to dali svoj súhlas alebo ak existujú právne spory a my tieto dôkazy použijeme v rámci zákonných premlčacích lehôt, ktoré môžu trvať až tridsať rokov; riadna premlčacia lehota predstavuje tri roky.

10. Bezpečný prenos vašich údajov

Naša spoločnosť používa príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich, u nás uložených údajov pred náhodnými alebo úmyselnými manipuláciami, stratou, poškodením alebo prístupom neoprávnených osôb. Úroveň zabezpečenia sa priebežne overuje v spolupráci s expertmi na bezpečnosť a prispôsobuje sa novým bezpečnostným štandardom.

Výmena údajov z našej internetovej stránky a na ňu sa uskutočňuje výlučne šifrovane. Ako prenosový protokol používame pre naše internetové stránky HTTPS, vždy s použitím aktuálnych šifrovacích protokolov.

V rámci kontaktných formulárov a pri žiadostiach o miesto ponúkame našim používateľom šifrovanie obsahu.

Okrem toho existuje aj možnosť použiť alternatívne komunikačné kanály (napr. pošta).

11. Povinnosť poskytnúť údaje

Na vznik, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu a na splnenie súvisiacich zmluvných a právnych povinností sú potrebné rôzne osobné údaje. To isté platí pri používaní našej webovej stránky a rôznych funkcií, ktoré poskytuje.

V určitých prípadoch musia byť údaje zhromaždené alebo sprístupnené aj z dôvodu zákonných ustanovení. Nezabudnite však, že bez poskytnutia týchto údajov nie je možné spracovať vašu žiadosť alebo uskutočniť záväzkový vzťah tvoriaci základ.

12. Kategórie, zdroje a pôvod údajov

Príslušný kontext stanovuje, ktoré údaje spracovávame: Závisí to od toho, či napr. zadáte objednávku online, alebo zadáte dopyt do nášho kontaktného formulára, či nám pošlete žiadosť o miesto alebo reklamáciu.

Nezabudnite, že informácie pre osobitné situácie spracovania môžeme poskytnúť prípadne aj osobitne na vhodnom mieste, napr. pri nahrávaní dokumentov k žiadosti o pracovné miesto alebo pri odosielaní žiadosti o kontakt.

a) Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme a spracovávame nasledujúce údaje:

 • Názov poskytovateľa internetových služieb
 • Informácie o webových stránkach, z ktorých nás navštevujete (tzv. „referer“)
 • Použitý webový prehliadač a použitý operačný systém
 • IP adresa pridelená vaším poskytovateľom internetových služieb
 • Požadované súbory, objem prenesených dát, súbory na stiahnutie/export súborov
 • Informácie o webových stránkach, ktoré navštevujete na našej webovej stránke, vrátane dátumu a času
 • Z dôvodov technickej bezpečnosti (najmä na ochranu pred pokusmi o napadnutie nášho internetového servera) budú tieto údaje ukladané do pamäte v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR.

b) V rámci žiadosti o kontakt zhromažďujeme a spracovávame nasledujúce údaje:

Na našich internetových stránkach je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý sa používa pri elektronickom nadviazaní kontaktu. Keď nám napíšete prostredníctvom kontaktného formulára, spracujeme vaše údaje uvedené v rámci kontaktného formulára na účely nadviazania kontaktu a zodpovedania vašich otázok a požiadaviek.

Prostredníctvom kontaktného formulára zhromažďujeme nasledujúce údaje:

 • druh žiadosti
 • obsah žiadosti
 • spoločnosť a príp. počet zamestnancov
 • oslovenie
 • priezvisko, meno
 • kontaktné údaje

Tu sa zohľadňuje zásada úspornosti a obmedzenia údajov tak, že musíte zadať iba údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na nadviazanie kontaktu s vami (povinné údaje). Ide o typ žiadosti, obsah žiadosti, priezvisko a meno a vaša e-mailová adresa. Tieto povinné údaje sú označené *(hviezdičkou).

Okrem toho sa z technických dôvodov, ako aj na účely právnej ochrany spracúva vaša IP adresa. Všetky ostatné údaje sú dobrovoľné a môžu byť zadané voliteľne (napr. na individuálne zodpovedanie vašich otázok).

Aby sme čo najlepšie chránili bezpečnosť a dôvernosť vašich údajov, zavádzame príslušné bezpečnostné opatrenia. Vaša žiadosť bude zaslaná v zašifrovanej podobe.

Ak nás budete kontaktovať e-mailom, budú osobné údaje oznámené e-mailom spracované výlučne s cieľom spracovať vašu žiadosť. Ak na nadviazanie kontaktu nepoužijete ponúkané formuláre, nebudú sa zhromažďovať žiadne ďalšie údaje.

c) V rámci procesu registrácie spracovávame nasledujúce údaje:

Na našej internetovej stránke ponúkame používateľom možnosť registrácie poskytnutím osobných údajov.

Pritom zhromažďujeme nasledujúce údaje:

 • oslovenie
 • priezvisko, meno
 • dátum narodenia
 • dodacia adresa
 • fakturačná adresa
 • číslo zákazníka
 • IČ DPH
 • počet zamestnancov s remeselnou kvalifikáciou
 • údaje o kontaktnej osobe
 • e-mailová adresa

Registrácia je nevyhnutná buď na splnenie zmluvy (prostredníctvom nášho online obchodu) s vami, alebo na uskutočnenie predzmluvných opatrení, alebo je možná, ak je poskytnutý aj prístup hostí.

Zásada úspornosti a obmedzenia údajov sa tu dodržiava, pretože iba údaje potrebné na registráciu sú ako povinné políčka označené hviezdičkou (*). Sú to napr. e-mailová adresa a heslo vrátane zopakovania hesla.

Pri objednávkach v našom online obchode potrebujeme na vyexpedovanie aj údaje o fakturačnej adrese (oslovenie, meno, priezvisko, adresa). Ak sa dodacia adresa líši od fakturačnej adresy, je potrebné doplnkovo uviesť vyššie uvedené informácie aj pre dodaciu adresu.

Prostredníctvom registrácie na našej internetovej stránke sa okrem toho ukladá IP adresa používateľa, dátum, ako aj čas registrácie (technické údaje na pozadí). Kliknutím na tlačidlo „Registrovať teraz“ dávate svoj súhlas so spracovaním vašich údajov.

Vezmite, prosím, na vedomie: Vami zadané heslo sa u nás ukladá šifrovane. Pracovníci a pracovníčky našej spoločnosti nedokážu toto heslo prečítať. V prípade, že by ste zabudli vaše heslo, tak vám nebudú vedieť poskytnúť žiadne informácie.

V takom prípade použite funkciu „Zabudnuté heslo“, pomocou ktorej vám bude e-mailom zaslané nové, automaticky vytvorené heslo. Nikto zo zamestnancov nie je oprávnený pýtať sa vás telefonicky alebo písomne na vaše heslo. Preto v prípade takýchto žiadostí svoje heslo nikdy neoznamujte.

Po ukončení procesu registrácie sa vaše údaje uložia u nás na účely používania v chránenej zákazníckej zóne. Hneď ako sa prihlásite na našu internetovú stránku pomocou e-mailovej adresy, používateľského mena a hesla, budú tieto údaje sprístupnené pre akcie, ktoré ste vykonali na našej internetovej stránke (napr. pre objednávky v našom online obchode). Uskutočnené objednávky je možné sledovať v histórii objednávok. Tu môžete uviesť zmeny fakturačnej alebo dodacej adresy.

Registrované osoby majú možnosť samostatne robiť zmeny/opravy fakturačnej alebo dodacej adresy v histórii objednávok. Náš zákaznícky servis tiež rád urobí zmeny/opravy, ak sa s ním skontaktujete. Registráciu alebo zákaznícky účet si môžete, samozrejme, aj zrušiť alebo vymazať. V tejto veci sa, prosím, obráťte na náš zákaznícky servis.

d) Registrácia pomocou nástroja Facebook Connect

Namiesto priamej registrácie na našom webe sa môžete zaregistrovať pomocou nástroja Facebook Connect. Poskytovateľom tejto služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko.

Ak sa rozhodnete registrovať pomocou nástroja Facebook Connect a kliknete na tlačidlo „Prihlásiť sa pomocou Facebooku“/„Pripojiť sa k Facebooku“, budete automaticky presmerovaní na platformu Facebook. Tam sa môžete prihlásiť pomocou svojich používateľských údajov. Pomocou toho sa váš profil na Facebooku prepojí s našou webovou stránkou alebo našimi službami. Pomocou tohto prepojenia získame prístup k vašim údajom uloženým na Facebooku. Sú to hlavne:

 • technický identifikátor (Facebook ID)
 • titulný obrázok
 • celé meno
 • vekový interval
 • odkaz na profil
 • pohlavie
 • časové pásmo
 • použitý jazyk
 • profilový obrázok
 • časová pečiatka poslednej aktualizácie profilu
 • stav overenia
 • e-mailová adresa

Zdroj: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions

Z týchto informácií použijeme nasledujúce údaje na zriadenie, poskytnutie a personalizáciu vášho účtu:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa
 • technický identifikátor (Facebook ID)

Ďalšie informácie nájdete v Podmienkach používania služby Facebook a Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook. Nájdete ich na: https://www.facebook.com/about/privacy/ a https://www.facebook.com/legal/terms/.

Zmluva požadovaná podľa zákona o ochrane údajov bola uzatvorená s poskytovateľom.

e) Pri online žiadostiach o miesto zhromažďujeme a spracovávame nasledujúce údaje:

Ďakujeme za váš záujem o prácu v skupine uvex. Uvedomujeme si dôležitosť vašich údajov a spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci formulára žiadosti o miesto, iba s cieľom efektívneho a správneho vybavenia procesu podania žiadosti a nadviazania kontaktu počas procesu podávania žiadosti o miesto. Údaje bez vášho súhlasu nebudú poskytnuté tretím stranám.

V rámci formulára žiadosti o miesto budete požiadaní o uvedenie osobných údajov. Pritom sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

 • oslovenie
 • titul
 • priezvisko, meno
 • adresa
 • kontaktné údaje
 • dátum narodenia
 • želaná pozícia alebo činnosť
 • video uchádzača o miesto (ak je požadované)
 • očakávaný plat
 • dostupnosť
 • informácie o tom, ako ste sa dozvedeli o skupine uvex
 • dokumenty, ktoré nahráte cez portál (napr. motivačný list, životopis)
 • Okrem toho používame údaje, ktoré sme legitímne získali z verejne prístupných adresárov (napr. profesijných sietí).

Pri tom dodržiavame zásadu úspornosti a obmedzenia údajov tým, že nám musíte poskytnúť iba tie údaje, ktoré potrebujeme na úplnú kontrolu vašich dokladov k žiadosti o miesto (povinné údaje). Sú to: Oslovenie, meno a priezvisko, kontaktné údaje, želaná pozícia alebo činnosť, informácie o tom, ako ste sa dozvedeli o skupine uvex, ako aj sprievodný list a životopis. Tieto povinné údaje sú označené * (hviezdičkou). Z technických dôvodov, ako aj na účely právnej ochrany sa spracúva vaša IP adresa.

Bez týchto údajov, žiaľ, nemôžeme skontrolovať vaše dokumenty k žiadosti o miesto, a preto vám náš systém neumožňuje v tomto prípade nahrať dokumenty k žiadosti o miesto. Samozrejme, máte možnosť poskytnúť dobrovoľné informácie vo formulári k žiadosti o miesto.

Aby sme čo najlepšie chránili bezpečnosť a dôvernosť vašich údajov, zavádzame príslušné bezpečnostné opatrenia. Vaše dokumenty k žiadosti o miesto budú zašifrované a odoslané prostredníctvom nášho systému.

Vaše údaje uchovávame na vyššie uvedené účely, kým nie je ukončený proces podávania žiadostí o miesto a kým neuplynú príslušné termíny – najneskôr do šiestich mesiacov od prijatia rozhodnutia. Máte však možnosť, aby sme vaše dokumenty k žiadosti o miesto uchovávali dlhšie a porovnali s inými voľnými miestami, ktoré zodpovedajú vášmu profilu.

Potrebujeme na to váš súhlas, ktorý nám môžete poskytnúť kliknutím na začiarkavacie políčko pred nahraním dokumentov k vašej žiadosti o miesto. V takom prípade budeme vaše údaje uchovávať 12 mesiacov. Samozrejme, kedykoľvek môžete svoj súhlas bez uvedenia dôvodov s platnosťou do budúcnosti odvolať telefonicky na čísle +49 (0) 911/9736 1573, e-mailom odoslaným na adresu recruiting@uvex.de alebo poštou na adresu UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG., oddelenie ľudských zdrojov, Würzburger Str. 181, 90766 Fürth, Nemecko.

f) V prípade online žiadosti o miesto prostredníctvom siete Xing spracúvame aj nasledujúce údaje:

Ako alternatívu k použitiu nášho online portálu žiadostí o miesto alebo k odoslaniu vašej žiadosti priamo e-mailom alebo poštou máte možnosť uchádzať sa o miesto u nás prostredníctvom sociálnej siete Xing pomocou tam uloženého profilu.

Ak využijete túto možnosť, budú sa spracúvať údaje uvedené v časti 12.5:

Upozorňujeme vás však na to, že pomocou sociálnej siete Xing môžu byť z dôvodu vlastného záujmu spoločnosti Xing spracovávané aj ďalšie údaje. Účel a rozsah zberu dát a ďalšieho spracovania a využívania údajov prostredníctvom spol. Xing, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v pokynoch k ochrane údajov od spol. Xing, ktoré si môžete prečítať prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

g) Pri informačných bulletinoch zhromažďujeme a spracovávame nasledujúce údaje:

Na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť na odber bezplatného informačného bulletinu.

Pri prihlásení na odber informačného bulletinu sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

 • priezvisko, meno
 • výber „Prihlásenie ako súkromná osoba, firemný zákazník, predajca“
 • e-mailová adresa
 • IP adresa pridelená vaším poskytovateľom internetových služieb
 • analýza údajov vloženého sledovacieho pixela (čas otvorenia bulletinu, vyvolané odkazy)

E-mailová adresa a vaše meno uvedené pri prihlásení na odber bulletinu sa použijú na zasielanie personalizovaného informačného bulletinu.

Bude tu dodržaná zásada úspornosti a obmedzenia údajov, lebo ako povinné políčko je označená iba e-mailová adresa. Z technických dôvodov, ako aj kvôli právnej ochrane sa pri objednávke bulletinu spracúva vaša IP adresa.

Na zasielanie bulletinov e-mailom používame takzvaný postup dvojitého potvrdenia súhlasu so zasielaním bulletinov. To znamená, že e-mailom budete dostávať reklamu iba vtedy, ak ste predtým výslovne potvrdili, že máme aktivovať službu zasielania bulletinov. Uskutoční sa to tak, že vám pošleme e-mail s oznámením a požiadame vás o potvrdenie, že chcete dostávať náš bulletin na túto e-mailovú adresu, kliknutím na odkaz uvedený v tomto e-maile.

Svoj abonentský vzťah môžete, samozrejme, kedykoľvek ukončiť pomocou možnosti odhlásenia, ktorá sa nachádza v bulletine, a odvolať tak svoj súhlas. Taktiež je možné kedykoľvek sa odhlásiť z odberu bulletinu priamo cez našu internetovú stránku.

Do našich bulletinov je vložený aj takzvaný sledovací pixel. Ide o malú grafiku, ktorá je integrovaná priamo do bulletinu. Pomocou sledovacieho pixela máme možnosť štatisticky zaznamenať dosah a úspešnosť informačného bulletinu. Aby bolo možné vykonať takéto vyhodnotenie, prostredníctvom sledovacieho pixela sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

 • čas otvorenia bulletinu
 • odkazy vyvolané v bulletine

Účelom použitia sledovacieho pixela je optimalizovať zasielanie bulletinu a čo najlepšie prispôsobiť obsah bulletinu záujmom používateľa.

Ak súhlasíte so zasielaním informačného bulletina, tak váš súhlas zahŕňa aj použitie sledovacieho pixela. Ak ukončíte zasielanie bulletinu prostredníctvom odkazu na odhlásenie alebo prostredníctvom našej webovej stránky, vymažú sa aj vaše údaje zhromaždené pomocou sledovacieho pixela.

h) V online blogu zhromažďujeme a spracovávame nasledujúce údaje:

Na našej webovej stránke ponúkame registrovaným používateľom možnosť poskytnúť komentáre k našim záznamom v blogu a odpovedať na už existujúce komentáre.

Pritom sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

 • komentár používateľa
 • čas komentára
 • vybrané používateľské meno alebo meno
 • e-mailová adresa
 • IP adresa pridelená vaším poskytovateľom internetových služieb

V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že komentáre sa zobrazujú v našom blogu vždy s uvedením používateľského mena (pseudonymu) zvoleného používateľom a času zadania komentára.

Uchovávanie IP adresy slúži na účely právnej ochrany skupiny uvex v prípade, že komentár porušuje práva tretích strán alebo je zverejnený nezákonný obsah.

Osobné údaje zhromaždené v súvislosti s blogom nebudeme poskytovať tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné z dôvodu právnych požiadaviek alebo na uplatnenie alebo obranu právnych nárokov skupiny uvex.

13. Platobné systémy (čl. 6 ods. 1 písm. a, b nariadenia GDPR), kontrola bonity (čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR)

V našom online obchode môžete platiť faktúrou, kreditnou kartou, cez PayPal alebo bankovým inkasom (SEPA inkasom). Na to sa získavajú relevantné údaje, aby bolo možné vašu objednávku, ako aj platbu uskutočniť. Okrem toho sa z technických dôvodov, ako aj na účely právnej ochrany spracúva vaša IP adresa.

Zásada úspornosti a obmedzenia údajov sa dodržiava tým, že nám musíte poskytnúť iba také údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na zrealizovanie platby a teda na spracovanie zmluvy, príp. ktoré sme zo zákona povinní zhromažďovať.

Bez týchto údajov budeme musieť uzatvorenie zmluvy zamietnuť, pretože ju nedokážeme spracovať.

Nami používaný platobný systém používa SSL šifrovanie na chránený prenos vašich údajov.

Poznámka k platbe na faktúru: Ak si v našom online obchode zvolíte spôsob platby na faktúru, vykonáme kontrolu bonity. Za týmto účelom sa údaje týkajúce sa bonity kvôli všeobecnému krytiu úveru budú zisťovať od ochrannej asociácie, u agentúr poskytujúcich úverové spravodajstvo alebo poisťovacích spoločností, aby sa zistili riziká bonity alebo strát.

Poznámka k platbe kreditnou kartou: Pri platbe kreditnou kartou sa skontrolujú údaje o kreditnej karte.

Poznámka k platbám cez PayPal: PayPal je spoločnosť PayPal (Európa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembursko. Keď si príslušná osoba počas objednávania v našom online obchode zvolí spôsob platby „PayPal“, budú automatizovane sprostredkované údaje dotknutej osoby spoločnosti PayPal.

Výberom tohto spôsobu platby vyjadrí dotknutá osoba svoj súhlas so sprostredkovaním osobných údajov, ktoré sú potrebné na uskutočnenie platby. Pri osobných údajoch, ktoré sú sprostredkované spoločnosti PayPal, ide spravidla o meno, priezvisko, e-mailovú adresu, IP adresu, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu alebo iné údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie platby.

Na realizáciu kúpnej zmluvy sú potrebné aj také osobné údaje, ktoré súvisia s príslušnou objednávkou. Podrobnosti o ochrane údajov pri PayPal nájdete na: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE (pre právny stav od 25.05.2018).

Poznámka k inkasu: Pri bankovom inkase sa údaje o vašom účte zhromažďujú, aby sa z vášho účtu odpísala zodpovedajúca suma.

14. Automatizované individuálne rozhodnutia

Nepoužívame žiadne čisto automatizované procesy spracovania údajov na uskutočnenie rozhodnutia.

15. Súbory cookie (čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR)

Naša webová stránka používa na viacerých miestach takzvané súbory cookie. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka používateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré budú uložené vo vašom počítači a ktoré uchováva váš prehliadač (lokálne na vašom pevnom disku).

Z dôvodu nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR), používame technicky nevyhnutné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku webovej stránky a zabezpečenie jej funkčnosti. Okrem toho používame súbory cookie aj na základe nášho oprávneného záujmu, pomocou ktorých používame štandardný jazyk vášho webového prehliadača a vašu IP adresu na zobrazovanie našej webovej stránky v jazyku, ktorý vám bude pravdepodobne vyhovovať .

Podľa ich účelu sa tieto súbory cookie ukladajú natrvalo – a to aj po ukončení návštevy – (tzv. perzistentné cookies, napr. deaktivácia) alebo sa po zatvorení prehliadača vymažú (tzv. návštevnícke cookies – sú platné iba pre jednu návštevu prehliadača).

Okrem toho s vaším súhlasom nasadzujeme aj ďalšie súbory cookie. Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, ako používatelia používajú naše webové stránky. Týmto spôsobom môžeme navrhnúť obsah webových stránok podľa potrieb návštevníkov. Súbory cookie nám navyše umožňujú merať účinnosť konkrétnej reklamy a napríklad zrealizovať jej umiestnenie v závislosti od tematických záujmov používateľov. Právnym základom je váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR).

Ak ste poskytli svoj súhlas, môžete ho, samozrejme, kedykoľvek bez uvedenia dôvodov prostredníctvom funkcie deaktivácie (opt-out) podľa č. 23.2 odvolať.

Na kontrolu rôznych súborov cookie a nástrojov začlenených do tejto webovej stránky používame Správcu značiek Google od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Správca značiek Google sa používa na správu a spúšťanie značiek webových stránok prostredníctvom rozhrania. Správca značiek Google pritom implementuje iba značky použité na webových stránkach a sám nezaznamenáva žiadne osobné údaje. Samotný Správca značiek Google nenastavuje na koncových zariadeniach žiadne súbory cookie. Správca značiek Google však nemá žiadny vplyv na to, či značky, ktoré spravuje, samy nastavujú súbory cookie. Ak sa deaktivácia vykoná na úrovni domény alebo súboru cookie, zostáva to v platnosti pre všetky sledovacie značky implementované prostredníctvom Správcu značiek Google.

Väčšina webových prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie. Súbory cookie si môžete na svojom koncovom zariadení deaktivovať, obmedziť alebo vymazať aj manuálne pomocou nastavení vášho prehliadača alebo pomocou softvéru.

Vezmite, prosím, na vedomie: Ak si deaktivujete používanie súborov cookie, nebude za určitých okolností možné použitie všetkých funkcií našej webovej stránky v celom rozsahu.

16. Vytvorenie používateľských profilov alebo použitie nie čisto funkčných súborov cookie (čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR)

Na našej webovej stránke používame nástroje a služby uvedené nižšie. Právnym základom na použitie je váš súhlas, ktorý vyjadríte prostredníctvom banneru súhlasu, ktorý sa zobrazí pri prvej návšteve našej webovej stránky. Podrobnosti o použitých nástrojoch a službách nájdete v nasledujúcich odsekoch.

Súhlas, ktorý ste udelili, môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať buď manuálnym odstránením súboru cookie prihlásenia (opt-in) uloženého vo vašom internetovom prehliadači, alebo pomocou príslušného softvéru a následným novým načítaním našej webovej stránky alebo kliknutím na jeden z nasledujúcich odkazov deaktivácie (opt-out), ktoré sú uvedené v popisoch jednotlivých nástrojov.

a) Používanie vlastného publika na Facebooku („pixel akcie návštevníka“)

Táto webová stránka používa tzv. „Facebook pixel“ sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Spracovanie údajov je založené na právnom základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR.

Pomocou Facebook pixela je Facebook na jednej strane schopný identifikovať návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu na zobrazovanie reklám (tzv. „Facebookových reklám“). V súvislosti s tým používame Facebook pixel, aby sa prostredníctvom Facebooku zobrazovali reklamy, ktoré tam umiestnime my, iba tým používateľom Facebooku alebo Instagramu, ktorí tiež prejavili záujem o našu online ponuku alebo majú určité vlastnosti (napr. záujem o určité témy alebo produkty, ktoré sa určujú na základe navštívených webových stránok), ktoré posielame na Facebook (tzv. „Vlastné publikum“).

Facebook pixel je priamo integrovaný spoločnosťou Facebook pri otvorení našej webovej stránky a do vášho zariadenia sa môže uložiť tzv. súbor cookie. Ak ste už pri návšteve našej webovej stránky prihlásení na Facebooku alebo sa potom prihlásite na Facebook, vaša návšteva našej online ponuky sa zaznamená do vášho profilu. Tieto informácie môžu byť priradené k vašej osobe pomocou ďalších informácií, ktoré spoločnosť Facebook uložila o vás, napr. na základe vlastníctva účtu na sociálnej sieti „Facebook“.

Pomocou Facebook pixela môžeme tiež pochopiť účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu tým, že zistíme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku (tzv. „konverzia“).

Informácie zhromaždené prostredníctvom pixela alebo súboru cookie môžu byť tiež agregované Facebookom a agregované informácie môže Facebook použiť aj na svoje vlastné reklamné účely a na reklamné účely tretích strán. Facebook môže napr. z vášho správania pri surfovaní na tejto webovej stránke vydedukovať určité záujmy a aj tieto informácie môže použiť na propagáciu ponúk od tretích strán. Spoločnosť Facebook môže informácie zhromaždené prostredníctvom pixelov alebo súborov cookie spájať aj s inými informáciami, ktoré o vás spoločnosť Facebook zhromaždila prostredníctvom iných webových stránok a/alebo v súvislosti s používaním sociálnej siete „Facebook“, takže spoločnosť Facebook Ireland Limited si môže o vás uchovávať profil. Tento profil je možné použiť na reklamné účely.

Pomocou Facebook pixela je možné vaše správanie sledovať aj na niekoľkých stránkach potom, ako ste videli alebo klikli na reklamu na Facebooku. Tento proces sa používa na vyhodnotenie účinnosti reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu a môže pomôcť pri optimalizácii budúcich reklamných opatrení.

Ďalej pri nasadzovaní Facebook pixelov používame doplnkovú funkciu „rozšírené porovnanie“, tu sa údaje na vytváranie cieľových skupín („vlastné publikum“ alebo „podobné publikum“) šifrovane prenášajú na Facebook.

Spracovávanie údajov prostredníctvom spol. Facebook sa uskutočňuje v rámci smernice o používaní údajov od spol. Facebook: https://www.facebook.com/policy. Špecifické informácie o Facebook pixeli a jeho fungovaní nájdete tu: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Upozorňujeme vás na to, že vaše osobné údaje môžu byť prípadne prenesené do USA. Zmluva požadovaná podľa zákona o ochrane údajov bola uzatvorená s poskytovateľom.

b) Použitie služby Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).

Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie, ktoré sú vytvárané pomocou súborov cookie o vašom používaní týchto webstránok, sa spravidla prenášajú a ukladajú na server Google v USA.

Aktivovaním IP anonymizácie na tejto webovej stránke bude vaša IP adresa v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore zo strany Google najprv skrátená. Len vo výnimočných prípadoch bude na server spol. Google v USA prenesená kompletná IP-adresa a tam bude skrátená.

Na zákazku prevádzkovateľa týchto webových stránok použije spol. Google tieto informácie na to, aby vyhodnotila používanie tejto webovej stránky, ďalej na vytváranie správ o aktivitách na webovej stránke a o ďalších službách spojených s používaním webovej stránky a internetu pre prevádzkovateľa tejto webovej stránky. IP-adresa sprostredkovaná v rámci Google Analytics vaším prehliadačom nebude spol. Google spájať s inými údajmi.

Zmluva požadovaná podľa zákona o ochrane údajov bola uzatvorená s poskytovateľom.

Právnym základom pri používaní služby Google Analytics je váš informovaný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR.

Osobné údaje používateľov sa po 38 mesiacoch odstránia alebo anonymizujú.

Bližšie informácie k podmienkam používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ a https://policies.google.com/?hl=en.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením svojho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takom prípade nebude možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby sa údaje vytvorené pomocou súborov cookie týkajúce sa vášho používania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) odosielali a spracúvali spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a do svojho prehliadača nainštalujete dostupný zásuvný modul, ktorý je k dispozícii pomocou nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternatívne k prehliadaču Add-On alebo v rámci prehliadačov na mobilných zariadeniach kliknite na nasledujúci odkaz, aby ste v budúcnosti zabránili zaznamenávaniu údajov prostredníctvom Google Analytics v rámci tejto webovej stránky:

Pritom sa do vášho zaradenia nainštaluje súbor cookie na deaktivovanie. Ak chcete súbory cookie vymazať, musíte znova kliknúť na tento odkaz.

Upozorňujeme vás na to, že na tejto webovej stránke bol Google Analytics rozšírený o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bolo zabezpečené anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. IP masking).

c) Používanie služby Google Ads a remarketing

Používame reklamnú službu Google Ads (predtým Google AdWords) od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).

U nás aktívne typy reklamných sietí, nakupovania a vyhľadávania sa používajú na meranie vašich interakcií s reklamami umiestnenými na Googli. Z tohto dôvodu, ak kliknete na jednu z našich webových reklám začlenených spoločnosťou Google, vo vašom prehliadači sa uloží súbor cookie. Používa sa na sledovanie vašej ďalšej aktivity v súvislosti s produktom inzerovaným v reklame (sledovanie konverzií). Pomocou týchto údajov dokážeme merať účinnosť našich reklamných kampaní.

Pritom sa zaznamenávajú tieto údaje od vás: jednoznačné ID, počet/frekvencia reklám, ktoré vám boli odoslané (zobrazenia reklamy), a akcie/kliknutia, ktoré ste uskutočnili.

Funkciu remarketingu používame aj v rámci služby Google Ads. Pomocou funkcie remarketingu môžeme používateľom našej webovej stránky na iných webových stránkach v rámci reklamnej siete Google (vo vyhľadávaní Google alebo na YouTube, tzv. „Google Ads“ alebo na iných webových stránkach) prezentovať reklamy na základe záujmov. Za týmto účelom sa analyzuje interakcia používateľov na našej webovej stránke, napr. o ktoré ponuky sa používateľ zaujíma, aby bolo možné používateľom zobrazovať cielenú reklamu na iných stránkach aj po návšteve našej webovej stránky. Kvôli tomu spol. Google ukladá číslo do prehliadačov tých používateľov, ktorí navštevujú určité služby alebo webové stránky v reklamnej sieti Google. Návštevy týchto používateľov sa zaznamenávajú prostredníctvom tohto čísla označeného ako „cookie“. Číslo sa používa na jednoznačnú identifikáciu webového prehliadača na konkrétnom koncovom zariadení a nie na identifikáciu osoby.

Správca značiek Google sa používa na správu a riadenie rôznych značiek. Za týmto účelom sa do vášho prehliadača umiestni súbor cookie. Správca značiek spravuje iba iné značky a sám nezhromažďuje žiadne údaje.

Používanie nástrojov Google sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz https://adssettings.google.com. Odvolanie sa týka iba zariadenia a webového prehliadača, na ktorom to bolo nastavené, ak je to potrebné, proces zopakujte na všetkých zariadeniach. Ak vymažete súbor cookie deaktivácie, budete opäť požiadaní o súhlas potrebný na prenos údajov.

 

Môžete tiež zodpovedajúcim spôsobom nakonfigurovať svoj prehliadač, aby ste zabránili zobrazovaniu reklám tretích strán. Aj prostredníctvom príslušného prídavného modulu pre bežné webové prehliadače, ktorý si musíte stiahnuť a nainštalovať tu: support.google.com/ads/answer/7395996, môžete natrvalo zabrániť sledovaniu zo strany Google.

Vaše údaje sa odošlú spoločnosti Google na vyhodnotenie. Ak máte účet u Google, potom môže Google údaje získané zo sledovania aj spojiť.

Informácie, ktoré sú vytvárané pomocou súborov cookie o vašom používaní týchto webstránok, sa spravidla prenášajú a ukladajú na server Google v USA. Zmluva požadovaná podľa zákona o ochrane údajov bola uzatvorená s poskytovateľom.

Údaje získané týmto procesom budú vymazané potom, ako už nebudú pre naše účely potrebné. V našom prípade je to po 12 mesiacoch.

Ďalšie informácie o spoločnosti Google a vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na: www.google.com/privacy/ads/.

d) Použitie služby Google AdSense

Naša webová stránka používa online službu Google AdSense od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).

Táto služba umožňuje sprostredkovanie reklamného obsahu na webových stránkach tretích strán zobrazením reklám na webových stránkach tretích strán, ktoré sa zhodujú s obsahom príslušných webových stránok tretích strán. Tu sa navyše pomocou vygenerovania individuálnych profilov používateľa umožní sledovanie používateľa webovej stránky založené na záujmoch.

Používanie služby Google AdSense umožňuje na našej webovej stránke zobrazovať prispôsobené reklamy.

Na spustenie služby Google AdSense sa používajú súbory cookie, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa, pomocou ktorých môže spoločnosť Google analyzovať používanie našich webových stránok návštevníkmi stránok. Pri každej návšteve našej webovej stránky alebo jej podstránok, na ktorých je integrovaná služba Google AdSense, bude internetový prehliadač používateľa vyzvaný, aby sprostredkoval osobné údaje, ako napr. IP adresu, spoločnosti Google. To umožňuje spoločnosti Google okrem iného určiť pôvod návštevníkov a na základe toho vykonať zúčtovanie provízií.

Google AdSense používa aj takzvané sledovacie pixely, to znamená miniatúrne grafiky integrované do webových stránok, aby bolo možné realizovať analýzy súborov denníka na účely štatistických hodnotení. Na základe týchto vyhodnotení môže Google napr. zistiť či, kedy a ako dlho mal používateľ danú webovú stránku otvorenú alebo na ktoré odkazy používateľ klikol. To tiež umožňuje sledovať príchod návštevníkov na našu webovú stránku.

Ak je vo vašom koncovom zariadení uložený súbor cookie Google AdSense, budú sa osobné údaje od vás, ako napr. vaša IP adresa a ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na zhromažďovanie a vyúčtovanie zobrazeného reklamného obsahu, prenášať na servery spoločnosti Google, ktoré sa nachádzajú hlavne v USA. Okrem toho môže spoločnosť Google tieto údaje prenášať príp. aj tretím stranám. Zmluva požadovaná podľa zákona o ochrane údajov bola uzatvorená s poskytovateľom.

Ak máte účet u Google, potom môže Google údaje získané zo sledovania aj spojiť.

Podrobnejšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Google nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.google.de/intl/de/adsense/start/, vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na www.google.com/privacy/ads/.

Používanie nástrojov Google sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz https://adssettings.google.com. Odvolanie sa týka iba zariadenia a webového prehliadača, na ktorom to bolo nastavené, ak je to potrebné, proces zopakujte na všetkých zariadeniach. Ak vymažete súbor cookie deaktivácie, budete opäť požiadaní o súhlas potrebný na prenos údajov.

Môžete tiež zodpovedajúcim spôsobom nakonfigurovať svoj prehliadač, aby ste zabránili zobrazovaniu reklám tretích strán. Aj prostredníctvom príslušného prídavného modulu pre bežné webové prehliadače, ktorý si musíte stiahnuť a nainštalovať tu:

https://support.google.com/ads/answer/7395996, môžete natrvalo zabrániť sledovaniu zo strany Google.

17. Sociálne prídavné moduly pre sociálne siete

Na tejto webovej stránke sú integrované rôzne prídavné moduly sociálnych sietí. Príkladom toho je tlačidlo „Páči sa mi to“ na Facebooku alebo „Tlačidlá na zdieľanie“ rôznych sietí.

Ak použijete jeden z vložených komponentov sociálnych médií, vytvorí sa priame pripojenie k príslušnej sociálnej sieti. Obsah prídavného modulu sa potom z príslušnej sociálnej siete sprostredkuje priamo vášmu prehliadaču a ten ho integruje do webovej stránky.

Začlenenie týchto prídavných modulov sa na našej webovej stránke uskutočňuje pomocou tzv. „riešenia Shariff“, ktoré bolo vyvinuté magazínom počítačovej techniky c’t. To znamená:

Obvyklé komponenty sociálnych médií prenášajú údaje používateľa zakaždým, keď sa otvorí stránka, a sociálnym sieťam sa poskytnú presné informácie o vašom správaní pri surfovaní (sledovanie používateľa). A nemusíte byť ani prihlásení, ani byť členmi siete.

Komponenty Shariff v sociálnych médiách nadväzujú priamy kontakt medzi sociálnou sieťou a návštevníkom webovej stránky iba vtedy, keď tento aktívne klikne na tlačidlo. Viac informácií k tomu nájdete na www.heise.de.

Aktiváciou príslušného tlačidla vyjadrujete svoj súhlas so zhromažďovaním a prenosom údajov na príslušnú sociálnu sieť. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom webovej stránky príslušnej sociálnej siete.

Aktiváciou prídavného modulu získa príslušná sociálna sieť informáciu, že ste si otvorili príslušnú stránku nášho internetového výstupu. Ak sa prihlásite na sociálnej sieti, od toho okamihu sa môže návšteva priradiť k vášmu používateľskému účtu, aj keď tlačidlo druhýkrát nepotvrdíte. Ak pracujete s prídavnými modulmi, napríklad druhýkrát stlačte tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo poskytnete komentár, príslušná informácia sa odošle priamo z vášho prehliadača na príslušnú sociálnu sieť a tam sa uloží.

Aj keď nemáte účet, príslušná sieť môže zhromažďovať údaje, ako napr. IP adresu, ktoré sa vás týkajú.

Ak si neželáte, aby sociálna sieť zhromažďovala údaje o vás cez naše internetové stránky, musíte sa pred návštevou našej internetovej stránky odhlásiť zo siete. Pomocou doplnkov môžete navyše nainštalovať príslušné blokovače pre váš prehliadač.

Upozorňujeme vás na to, že pri používaní komponentov sociálnych médií sa údaje zvyčajne prenášajú do USA alebo iných krajín mimo EÚ. S príslušnými poskytovateľmi služieb bola uzatvorená zmluva požadovaná podľa zákona o ochrane údajov.

a) Integrácia komponentov siete Twitter

Naše internetové stránky používajú komponenty (tu: „tlačidlo Twitter“) sociálnej siete Twitter, ktorú prevádzkuje spoločnosť Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Írsko („Twitter“).

Pri návšteve niektorej stránky nášho webu, ktorá obsahuje takúto ikonu, môže váš prehliadač nadviazať priame spojenie so servermi Twitter, ak je toto tlačidlo aktívne. Obsah tlačidla sprostredkuje Twitter priamo vášmu prehliadaču a integruje ho do webovej stránky. V tomto prípade nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré Twitter zhromažďuje pomocou tejto ikony, možno však predpokladať, že sa zaznamenáva vaša IP adresa.

Účel a rozsah zberu dát a ďalšieho spracovania a využívania údajov prostredníctvom spol. Twitter, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v pokynoch k ochrane údajov od spol. Twitter, ktoré si môžete prečítať prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://twitter.com/en/privacy.

b) Integrácia komponentov siete Instagram

Naše internetové stránky používajú komponenty (tu: „tlačidlo Insta“ sociálnej siete Instagram, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“).

Pri návšteve niektorej stránky nášho webu, ktorá obsahuje takúto ikonu, môže váš prehliadač nadviazať priame spojenie so servermi Facebook, ak je toto tlačidlo aktívne. Obsah tlačidla sprostredkuje Facebook priamo vášmu prehliadaču a integruje ho do webovej stránky. V tomto prípade nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré Facebook zhromažďuje pomocou tejto ikony, možno však predpokladať, že sa zaznamenáva vaša IP adresa.

Účel a rozsah zberu dát a ďalšieho spracovania a využívania údajov prostredníctvom spol. Facebook, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v pokynoch k ochrane údajov od spol. Facebook, ktoré si môžete prečítať prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://help.instagram.com/519522125107875.

c) Integrácia komponentov siete LinkedIn

Naše internetové stránky používajú komponenty (tu: „LinkedIn-Plug-In“) sociálnej siete LinkedIn, ktorú prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko („LinkedIn“).

Pri návšteve niektorej stránky nášho webu, ktorá obsahuje takúto ikonu, môže váš prehliadač nadviazať priame spojenie so servermi LinkedIn, ak je toto tlačidlo aktívne. Obsah tlačidla sprostredkuje LinkedIn priamo vášmu prehliadaču a integruje ho do webovej stránky. V tomto prípade nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré LinkedIn zhromažďuje pomocou tejto ikony, možno však predpokladať, že sa zaznamenáva vaša IP adresa.

Účel a rozsah zberu dát a ďalšieho spracovania a využívania údajov prostredníctvom spol. LinkedIn, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v pokynoch k ochrane údajov od spol. LinkedIn, ktoré si môžete prečítať prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Pomocou odkazu https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls môžete zrušiť používanie vašich údajov na reklamné účely a iné služby od spol. LinkedIn.

d) Integrácia komponentov siete Pinterest

Naše internetové stránky používajú komponenty (tu: „Pinterest-Plug-In“) sociálnej siete Pinterest, ktorú prevádzkuje spoločnosť Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko („Pinterest“).

Pri návšteve niektorej stránky nášho webu, ktorá obsahuje takúto ikonu, môže váš prehliadač nadviazať priame spojenie so servermi Pinterest, ak je toto tlačidlo aktívne. Obsah tlačidla sprostredkuje Pinterest priamo vášmu prehliadaču a integruje ho do webovej stránky. V tomto prípade nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré Pinterest zhromažďuje pomocou tejto ikony, možno však predpokladať, že sa zaznamenáva vaša IP adresa.

Účel a rozsah zberu dát a ďalšieho spracovania a využívania údajov prostredníctvom spol. Pinterest, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v pokynoch k ochrane údajov od spol. Pinterest, ktoré si môžete prečítať prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

e) Integrácia komponentov siete Xing

Naše internetové stránky používajú komponenty (tu: „Xing-Plug-In“) sociálnej siete Xing, ktorú prevádzkuje spoločnosť New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko („Xing“).

Pri návšteve niektorej stránky nášho webu, ktorá obsahuje takúto ikonu, môže váš prehliadač nadviazať priame spojenie so servermi Xing, ak je toto tlačidlo aktívne. Obsah tlačidla sprostredkuje Xing priamo vášmu prehliadaču a integruje ho do webovej stránky. V tomto prípade nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré Xing zhromažďuje pomocou tejto ikony, možno však predpokladať, že sa zaznamenáva vaša IP adresa.

Účel a rozsah zberu dát a ďalšieho spracovania a využívania údajov prostredníctvom spol. Xing, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v pokynoch k ochrane údajov od spol. Xing, ktoré si môžete prečítať prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

f) Integrácia komponentov videoportálu YouTube

Naše internetové stránky používajú komponenty (tu: „YouTube-Plug-In“) videoportálu YouTube, ktorý prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“).

Pri návšteve niektorej stránky nášho webu, ktorá obsahuje takýto prídavný modul (Plug-In), môže váš prehliadač nadviazať priame spojenie so servermi Google, ak je tento prídavný modul aktívny. Vyvolané video Google odošle priamo do vášho prehliadača, ktorý ho začlení do webovej stránky. Okrem toho bude serveru YouTube oznámené, ktorú z našich stránok ste navštívili.

Účel a rozsah zberu dát a ďalšieho spracovania a využívania údajov prostredníctvom spol. Google, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v pokynoch k ochrane údajov od spol. Google, ktoré si môžete prečítať prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

g) Integrácia komponentov videoportálu Vimeo

Naše internetové stránky používajú komponenty (tu: „Vimeo-Plug-In“) videoportálu Vimeo, ktorý prevádzkuje spoločnosť Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA („Vimeo“).

Pri návšteve niektorej stránky nášho webu, ktorá obsahuje takýto prídavný modul (Plug-In), môže váš prehliadač nadviazať priame spojenie so servermi Vimeo, ak je tento prídavný modul aktívny. Vyvolané video Vimeo odošle priamo do vášho prehliadača, ktorý ho začlení do webovej stránky. Okrem toho bude serveru Vimeo oznámené, ktorú z našich stránok ste navštívili.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov, ako aj ďalšie spracovanie a použitie údajov spoločnosťou Vimeo môžete nájsť vo vyhlásení spoločnosti Vimeo o ochrane údajov na https://vimeo.com/privacy. Možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v nasledujúcom odkaze: https://vimeo.com/cookie_policy.

18. Vložené obrázky

Naše webové stránky obsahujú obrázky od spol. Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Írsko.

Vloženie obsahu od spol. Getty Images sa uskutoční takým spôsobom, že do vašej vlastnej webovej stránky bude začlenený vkladací kód (HTML kód). Tento vkladací kód sa postará o to, že súčasne s načítaním webovej stránky sa z externého servera načíta aj požadovaný externý obsah a zobrazí sa používateľovi na navštívenej webovej stránke. Tento externý obsah sa načíta okamžite po otvorení vlastnej webovej stránky.

Aby externý server mohol používateľovi poslať požadovaný obsah, musí sa mu sprostredkovať IP adresa príslušného používateľa, a preto ju prevádzkovateľ externého servera môže zaznamenať a prípadne použiť aj pre svoje vlastné účely. Spoločnosť Getty Images môže navyše zaznamenávať príp. aj ďalšie údaje, ako napr. stránku, z ktorej požiadavka prichádza, použitý typ prehliadača alebo jazyk prehliadača.

Upozorňujeme vás na to, že skupina uvex nemá žiadny vplyv na to, ktoré údaje spoločnosť Getty Images okrem IP adresy ešte zhromažďuje a na aké účely budú tieto údaje použité. Podrobné informácie o vkladaní obrázkov prostredníctvom spol. Getty Images nájdete na webovej stránke https://www.gettyimages.com/resources/embed, informácie o údajoch zhromaždených spoločnosťou Getty Images a ich použití nájdete v ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti Getty Images, ktoré si môžete pozrieť prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy.

19. Webové fonty

Naše webové stránky kvôli jednotnému zobrazovaniu typov písma používajú tzv. webové fonty, čiže typy písma ktoré sa načítajú z externého zdroja, keď prehliadač stránku vyvolá a dočasne uloží do medzipamäte prehliadača. To zabezpečí, že sa naša webová stránka zobrazí jednotne a čitateľne na všetkých koncových zariadeniach bez ohľadu na použitý prehliadač.

Poskytovateľom tu použitých webových fontov je spol. Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg (Monotype), ako prevádzkovateľ stránky www.fonts.com.

Aby bolo možné načítať a zobrazovať webové fonty, musí príslušný prehliadač nadviazať spojenie so servermi fonts.com. Vďaka tomu dostane poskytovateľ informáciu o tom, že prostredníctvom IP adresy vášho prehliadača bola navštívená naša webová stránka.

Právnym základom pre používanie webových fontov je čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR (oprávnený záujem).

Ak váš prehliadač nepodporuje zobrazovanie webových fontov, použijú sa namiesto toho štandardné písma vášho koncového zariadenia, čo môže viesť k zhoršeniu kvality zobrazenia.

Spoločnosť Monotype zverejnila ďalšie informácie o spracovaní údajov prostredníctvom fonts.com na svojej webovej stránke: www.fonts.com/info/legal a http://www.fonts.com/info/legal/privacy

Upozorňujeme vás, že nemáme žiadny vplyv na to, či a ako fonts.com používa vaše údaje na svoje vlastné účely.

20. Odkazy na sociálne médiá

Na našej webovej stránke nájdete odkazy na služby sociálnych médií Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest a Instagram. Odkazy na webové stránky služieb sociálnych médií môžete rozpoznať pomocou loga príslušnej spoločnosti. Ak budete postupovať podľa týchto odkazov, môžete sa dostať na webové stránky skupiny uvex v príslušnej službe sociálnych médií. Po kliknutí na odkaz do služby sociálnych médií sa vytvorí spojenie so servermi služby sociálnych médií. Pomocou toho sa na server služby sociálnych médií sprostredkuje, že ste navštívili našu webovú stránku. Okrem toho budú poskytovateľovi služby sociálnych médií prenesené ďalšie údaje. Sú to napríklad:

 • adresa webovej stránky, na ktorej sa nachádza aktivovaný odkaz
 • dátum a čas prístupu na webovú stránku alebo aktivácie odkazu
 • informácie o použitom prehľadávači a použitom operačnom systéme
 • IP adresa

Ak ste v čase aktivácie odkazu už prihlásení do príslušnej služby sociálnych médií, poskytovateľ služby sociálnych médií môže zo sprostredkovaných údajov zistiť vaše používateľské meno a prípadne aj vaše skutočné meno a tieto informácie priradiť k vášmu osobnému používateľskému účtu v službe sociálnych médií. Túto možnosť priradenia k vášmu osobnému používateľskému účtu môžete vylúčiť, ak sa vopred odhlásite zo svojho používateľského účtu.

Servery služieb sociálnych médií sa nachádzajú v USA a ďalších krajinách mimo Európskej únie. Preto môže údaje spracovávať poskytovateľ služby sociálnych médií aj v krajinách mimo Európskej únie. Upozorňujeme vás na to, že spoločnosti v týchto krajinách podliehajú zákonu o ochrane údajov, ktorý vo všeobecnosti nechráni osobné údaje v rovnakom rozsahu, ako je to v členských štátoch Európskej únie.

Upozorňujeme vás, že nemáme žiadny vplyv na rozsah, typ a účel spracovania údajov poskytovateľom služby sociálnych médií. Viac informácií o použití vašich údajov službami sociálnych médií integrovanými na našej webovej stránke nájdete v smernici k ochrane údajov príslušných služieb sociálnych médií.

21. Odkazy na iných poskytovateľov

Naša internetová stránka obsahuje – jasne rozpoznateľné – odkazy na internetové stránky iných spoločností. Ak sú k dispozícii odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, nemáme na ich obsah žiadny vplyv. Preto nie je možné prevziať žiadnu záruku a zodpovednosť za takéto obsahy. Poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah týchto stránok.

Prepojené stránky boli v čase vytvorenia prepojenia skontrolované na možné porušenia právnych predpisov a rozpoznateľné porušenia právnych predpisov. V čase vytvorenia odkazu neboli identifikované žiadne obsahy, ktoré by boli v rozpore s právnymi predpismi. Trvalá kontrola obsahu prepojených stránok nie je ale možná bez konkrétnych indícií o porušení právnych predpisov. Po oznámení porušenia právnych predpisov budú takéto odkazy okamžite vymazané.

22. Online ponuky pre deti

Osoby mladšie ako 16 rokov by nám bez súhlasu zákonných zástupcov nemali svoje osobné údaje ani poslať, ani nám poskytnúť vyhlásenie o súhlase. Rodičom a zákonným zástupcom odporúčame, aby sa aktívne podieľali na online aktivitách a záujmoch ich detí.

23. Vyhlásenie o ochrane údajov/informácie o ochrane údajov v oblasti sociálnych médií

Skupina uvex si udržiava zastúpenie v „sociálnych médiách“, v tomto prípade na Facebooku, Instagrame, YouTube, Xingu, Pintereste a LinkedIn. Pokiaľ máme kontrolu nad spracovaním vašich údajov, zabezpečujeme, aby boli dodržané príslušné nariadenia o ochrane údajov.

Ďalej nájdete najdôležitejšie informácie k zákonu o ochrane údajov, ktoré sa týkajú našich webových stránok.

a) Meno a adresa osôb zodpovedných za prevádzku

Okrem skupiny uvex je za webové stránky spoločnosti v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) a ďalších predpisov o ochrane údajov zodpovedná aj spoločnosť

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko
 • Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 • Xing: New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko

Tieto platformy a ich funkcie však využívate na svoju vlastnú zodpovednosť. Týka sa to najmä používania interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenie).

Ďalej vás chceme upozorniť na to, že vaše údaje sa môžu spracovávať aj mimo Európskej únie. Zmluvy vyžadované podľa zákona o ochrane údajov boli uzatvorené so všetkými poskytovateľmi.

b) Účel a právny základ

Sami udržiavame stránky pre fanúšikov, aby sme mohli komunikovať s návštevníkmi týchto stránok a týmto spôsobom ich informovať o našich ponukách.

Okrem toho zhromažďujeme údaje aj na štatistické účely, aby sme mohli vyvíjať a optimalizovať obsah a zatraktívňovať našu ponuku. Údaje potrebné na tento účel (napr. celkový počet zobrazení stránky, aktivity stránky a údaje poskytnuté návštevníkmi, interakcie) sú spracovávané sociálnymi sieťami a sú nám k dispozícii. Nemáme žiadny vplyv na vytváranie a zobrazovanie.

Okrem toho vaše osobné údaje spracúvajú poskytovatelia sociálnych médií, ale aj skupina uvex kvôli prieskumu trhu a reklamným účelom. Preto je možné, že profily používateľov sa vytvárajú napr. na základe vášho správania pri používaní a z toho vyplývajúcich záujmov. Okrem iného to umožňuje umiestňovanie reklám v rámci platforiem a aj mimo platforiem, ktoré zodpovedajú vašim záujmom. Z tohto dôvodu sa súbory cookie zvyčajne ukladajú do vášho počítača. Bez ohľadu na to môžu byť vo vašich používateľských profiloch uložené aj údaje, ktoré sa nezhromažďujú priamo na vašich koncových zariadeniach. Ukladanie a analýza sa uskutočňuje aj medzi zariadeniami, to platí najmä, ale nie výlučne, ak ste registrovaní ako členovia a ste prihlásení k príslušným platformám.

Okrem toho nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne osobné údaje.

Skupina uvex spracúva vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov o efektívnu informáciu a komunikáciu v súlade s čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f nariadenia GDPR.

Ak je od vás požadovaný súhlas so spracovaním údajov, t. j. ak poskytnete súhlas potvrdením ikony alebo podobným spôsobom (opt-in), je právnym základom spracovania čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a, čl. 7 nariadenia GDPR.

c) Vaše práva/možnosť vzniesť námietku

Ak ste členom sociálnej siete a nechcete, aby sieť zhromažďovala údaje o vás prostredníctvom našej webovej stránky a prepojila ich s vašimi uloženými údajmi o členoch v príslušnej sieti, musíte sa

 • pred návštevou našej stránky pre fanúšikov z príslušnej siete odhlásiť,
 • vymazať súbory cookie v zariadení, 
 • ukončiť a opätovne spustiť váš prehliadač.

Po opätovnom prihlásení však budete opäť v sieti rozpoznateľní ako konkrétna/y používateľka/používateľ.

Podrobné zobrazenie príslušného spracovania a možností námietky (deaktivovania) nájdete v nižšie uvedených informáciách v odkazoch:

 

 • Facebook:

Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/

Deaktivácia: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a https://www.youronlinechoices.com/

 • Instagram:

Vyhlásenie o ochrane údajov: https://help.instagram.com/519522125107875

Deaktivácia: https://thenai.org/opt-out a https://www.youronlinechoices.com/

 • YouTube:

Vyhlásenie o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Deaktivácia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en a https://www.youronlinechoices.com/

 • Xing:

Vyhlásenie o ochrane údajov: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Deaktivácia: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Vyhlásenie o ochrane údajov: https://policy.pinterest.com/sk/privacy-policy

Deaktivácia: https://help.pinterest.com/sk/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Deaktivácia: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy a https://www.youronlinechoices.com/

Celkovo máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov tieto práva:

právo na informácie; právo na opravu; právo na vymazanie; právo na obmedzenie spracovania; právo na námietku; právo na prenosnosť údajov; právo na sťažnosť kvôli nezákonnému spracovaniu vašich osobných údajov u príslušného orgánu na ochranu údajov.

Pretože skupina uvex nemá úplný prístup k vašim osobným údajom, mali by ste sa pri uplatnení svojich práv obrátiť priamo na poskytovateľov sociálnych médií, pretože títo majú prístup k osobným údajom svojich používateľov a môžu prijať príslušné opatrenia a poskytnúť informácie.

d)

Ak by ste napriek tomu potrebovali pomoc, samozrejme, sa pokúsime vám pomôcť. Ako je uvedené vyššie, kontaktujte osobu poverenú ochranou údajov. Poznámky k autorskému právu a zákonom o autorských právach.

Ak chcete na našej webovej stránke zverejniť obrázky, texty, plány, videá, hudbu atď., mali by ste vedieť, že tým môžete sieti odstúpiť všetky práva na používanie, čo môže mať pre vás nakoniec právne následky, ak nie ste ich autormi alebo vlastníkmi práv.

GDPR - Zásady ochrany osobných údajov

 

Na vašom súkromí nám záleží

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Povoliť všetkoNepovoľovať cookies